(Familie)Opstellingen

Systemisch werken gaat ervan uit dat ieder individu deel uitmaakt van systemen die van invloed zijn op het individu. Het gezin van herkomst is zo'n systeem en wordt ook een familiesysteem genoemd. Andere systemen waarvan het individu deel uitmaakt kunnen de vriendenkring, een team, een vereniging en een organisatie zijn. Binnen deze systemen gelden een aantal geschreven en ongeschreven regels. En in een bepaald systeem heeft het individu een plek met een daarbij horende rol die hij of zij aanneemt. Op zowel bewust als onbewust niveau hebben zij invloed op het individu en vormen ze de basis voor wat iemand ervaart en doet en kunnen ze inzicht geven in het waarom.

Volwassenen

Tot het gezin van herkomst behoren de vader, de moeder, alle kinderen op volgorde van geboorte inclusief alle doodgeboren kinderen, miskramen en abortussen. Zij behoren ook tot het familiesysteem samen met eerdere geliefden, echtgenoten van de (groot)ouders en de kinderen uit die relaties, familieleden die vroeg stierven of waarover niet gesproken werd en geadopteerde of 'weggegeven' kinderen.

Soms wordt in een familiesysteem, stilzwijgend, afgesproken dat iets of iemand er niet (meer) bijhoort. Iets of iemand wordt dan uitgesloten. Dit heeft grote gevolgen voor een ieder die deel uitmaakt van het familiesysteem, omdat een deel van de geschiedenis wordt ontkend. Dit zorgt voor verstrikkingen in het familiesysteem. Immers, dat wat uitgesloten wordt wil gezien en gehoord worden en maakt deel uit van onze geschiedenis.

Een opstelling is te vergelijken met het topje van een ijsberg. Slechts een klein gedeelte ervan bevindt zich aan de oppervlakte en is zichtbaar. Hiervan zijn we ons bewust. Van de rest zijn we ons onbewust, omdat het zich onder de oppervlakte bevindt. Systemisch werk geeft inzicht in dynamieken in de systemen waarvan we deel uitmaken en de invloed ervan op wat we ervaren en doen en de onderliggende reden(-en).

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier. Ook voor meer informatie over zakelijke coaching kunt u gebruik maken van dit formulier.

Kinderen en Tieners

Kind zijn is allang niet meer zo vanzelfsprekend voor kinderen. De generatie kinderen van vandaag krijgt al op jonge leeftijd te maken met allerlei thema's die ervoor kunnen zorgen dat hun innerlijke balans verstoord wordt. Tevens kan er sprake zijn van disbalans in het familiesysteem waarvan het kind onderdeel is. Het kind kan niet (meer) volledig zichzelf zijn. Ook een gebeurtenis kan ervoor zorgen dat het kind in disbalans is. In dergelijke gevallen kan het raadzaam zijn om dieper te kijken naar de oorzaken van deze disbalans. Thema's die tijdens coaching ingebracht kunnen worden zijn o.a. concentratieproblemen, hyperactiviteit in de vorm van ADD en ADHD, slaapproblematiek, dyslexie, hoogsensitiviteit, eetproblematiek, faalangst, eenzaamheid, trauma, emotionele problemen die het gevolg zijn van een echtscheiding, rouwverwerking of een veranderde leefomgeving.

Het is belangrijk voor een kind om gezien en gehoord te worden. Dit geldt uiteraard ook voor een tiener. Pas dan kan het kind of de tiener volledig tot bloei komen en zijn/haar ware talenten ervaren en uitdragen in de wereld. Kinder- en Tienercoaching kan daaraan bijdragen. Gekeken wordt naar het ingebrachte thema. Het doel is om het (innerlijk) evenwicht in een kind en/of binnen het familiesysteem te herstellen.

Neem voor het maken van een afspraak contact met me op via het contactformulier.

Algemene voorwaarden